Algemene Voorwaarden VANAD Bliss B.V. van 9 juli 2021

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Bliss: VANAD Bliss B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rivium Westlaan 1, 2909LD te Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68399170.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Bliss een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Bliss en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst/Opdracht: de tussen Bliss en de Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst, in het kader waarvan Bliss zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe Bliss zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, interim-management en/of projectmanagement op het gebied van veranderingen in organisatie, mens, technologie en/of processen.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bliss en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Bliss worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van Bliss. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van Bliss (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bliss dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bliss dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Bliss, op de eventueel daartoe door Bliss aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Bliss, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bliss anders aangeeft.
 5. Indien Bliss de Opdrachtgever, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 6. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

Artikel 4. Derden

 1. Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit naar oordeel van Bliss vereist, is Bliss bevoegd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Bliss niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door haar ingeschakelde derden.
 4. Onder geen beding aanvaardt Bliss enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit door tussenkomst van of op advies van Bliss is gebeurd.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Bliss bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Bliss, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Bliss, zelf partij bij de Overeenkomst.
 6. Het is mogelijk dat de eventuele derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Bliss worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Bliss gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5. Verplichtingen van partijen in het algemeen

 1. Bliss verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. De Opdrachtgever staat er steeds voor in dat hij alle informatie (waaronder documentatie mede begrepen) die voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Bliss aangewezen wijze, aan Bliss beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Bliss beschikbaar gestelde informatie. Bliss is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
 3. De Opdrachtgever dient Bliss steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties, zoals toegang tot de relevante systemen en netwerken van de Opdrachtgever.
 4. Bliss dient, indien op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie wordt gewerkt, kosteloos gebruik te kunnen maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door Bliss gewenste zaken en voorzieningen.
 5. Indien medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Bliss en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Bliss mogelijk te maken.

Artikel 6. Bijzondere bepalingen voor interim-opdrachten 

 1. In het kader van interim-Opdrachten is Bliss bevoegd de Opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden. Bliss is slechts bevoegd binnen de grenzen van deze afspraken. De Opdrachtgever zal op verzoek van Bliss zorgdragen voor het Schriftelijk formaliseren van de bedoelde overeenstemming. 
 2. De Opdrachtgever legt Bliss in het kader van een interim-Opdracht geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van de Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
 3. Partijen zullen in het kader van een interim-Opdracht op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, overleg voeren in de navolgende situaties:
  • indien door de Opdrachtgever een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de interim-Opdracht;
  • indien opdracht wordt gegeven Diensten te verlenen voor een andere organisatie dan die van de Opdrachtgever; – indien een verschil van mening ontstaat met de Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de interim-Opdracht.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen voor projectmanagement 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verleent de Opdrachtgever, in het kader van Opdrachten waarbij Bliss als projectmanager optreedt, Bliss de bevoegdheid om:
  • de Opdrachtgever in alle zaken de uitvoering van het project betreffende, te vertegenwoordigen voor zover de eventuele tussen de Opdrachtgever en uitvoerende partijen gesloten uitvoeringscontracten zich daartegen niet verzetten. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Bliss tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, waaromtrent, gelet op de overige relevante omstandigheden, Bliss de Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft kunnen raadplegen;
  • orders en aanwijzingen te geven omtrent de uitvoering van het project.
 2. De Opdrachtgever verklaart dat hij geen toezicht uitvoert op, geen leidinggeeft en geen instructies geeft aan door Bliss beschikbaar gestelde personen in de door de Bliss aangenomen projecten. Deze projecten worden in zijn geheel uitgevoerd onder leiding en toezicht van Bliss dan wel door Bliss aangewezen derden.

Artikel 8. Duur van de overeenkomst & annulering door de opdrachtgever

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Opdracht of door verstrijken van de looptijd waarvoor deze is aangegaan.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geldt dat indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, Bliss gerechtigd is vergoeding te vorderen van winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van het (begrote) honorarium waarop Bliss aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

Artikel 9. Termijnen

 1. Bliss spant zich in om de uitvoeringsperiode waartoe zij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreft dit uitsluitend een indicatie. Het verzuim van Bliss treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Bliss Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarin een redelijke periode is vermeld waarbinnen Bliss haar verplichtingen alsnog kan nakomen en nakoming binnen de laatstbedoelde periode nog steeds niet heeft plaatsgevonden.
 2. Het verzuim van Bliss biedt de Opdrachtgever het recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 10. Klachten

 1. Eventuele klachten over de Dienstverlening dienen door de Opdrachtgever binnen drie dagen na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, per e-mail aan Bliss kenbaar te worden gemaakt.
 2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen tien dagen na factuurdatum per e-mail bij Bliss te worden ingediend.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Bliss uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

Artikel 11. Overmacht

 1. Bliss is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Bliss geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte van of andere persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke opdrachtnemer(s), vervoersbeperkingen, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging en storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Bliss bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Bliss is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Bliss ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Bliss gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Bliss op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Bliss ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Bliss de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 13. Honorarium, kosten en betalingen

 1. Naast het overeengekomen uurtarief of de servicefee waartegen Bliss de Diensten verleent, komen Partijen uitdrukkelijk overeen of eventuele bijkomende kosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend, zoals reis- en verblijfskosten.
 2. Indien op basis van een servicefee wordt gewerkt, is het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium niet afhankelijk van het aantal bestede uren, met dien verstande dat wanneer Bliss voorziet dat structureel meer dan 20% wordt afgeweken van het overeengekomen gemiddelde aantal uren per week (midpoint), Partijen in overleg treden om het honorarium aan te passen. Indien Partijen ter zake niet tot overeenstemming komen, is Bliss gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat zij gehouden is tot schadevergoeding.
 3. Alle door Bliss vermelde en door de Opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders door Bliss is vermeld.
 4. Behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever, is de administratie van Bliss beslissend voor de vaststelling van de aan de Dienstverlening bestede uren en gemaakte kosten.
 5. Bliss is gerechtigd de Opdrachtgever periodiek, zoals wekelijks of maandelijks te factureren.
 6. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur van Bliss aangewezen wijze. Bliss is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen die Bliss nog op de Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door eventuele onjuistheden en onvolledigheden in de door hem verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen) voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Bliss kan worden toegerekend.
 2. Bliss is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Bliss is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Bliss in de nakoming van de Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bliss aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bliss toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Mocht Bliss aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Bliss te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Bliss hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Bliss ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Bliss is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Bliss betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bliss nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Bliss afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Bliss dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend in aanmerking genomen de factuurwaarde van de laatste maand van de Overeenkomst.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Bliss bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 10, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Bliss van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Bliss toerekenbaar is. Indien Bliss uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bliss zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bliss, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bliss en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Bliss zal alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de Opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de Overeenkomst Bliss ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig te bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Opdrachtgever, zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van Bliss.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij nimmer het recht toe op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 5. Bliss is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Opdrachtgever, dan wel personen van de bij Dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Verbod overname personeel

 1. Het is de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Bliss (waaronder mede begrepen niet aan Bliss ondergeschikten, zoals door Bliss ingeschakelde freelancers) in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect zonder tussenkomst van Bliss voor zich te laten werken. Het betreft in dit kader zowel medewerkers die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn of zijn geweest, als medewerkers die ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst bij Bliss werkzaam zijn of zijn geweest.
 2. De Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van drie bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding van het bepaalde in lid 1.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Bliss behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van door haar gehanteerde veranderaanpak (‘UR Verander Framework’) en de manier van werken (‘Change as a Service’), de andere door Bliss gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook de overige, in welke vorm dan ook, door haar verstrekte informatie en documentatie waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van Bliss rust.
 2. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Bliss als bedoeld in het vorige lid, verplicht de Opdrachtgever tot vergoeding van de schade die Bliss daardoor lijdt. Voorts is Bliss gerechtigd om onmiddellijke staking en ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit nog mogelijk is.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Bliss wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.