Deze privacy verklaring is van toepassing op Team Bliss B.V.

Team Bliss B.V., 1e Binnenvestgracht 33, 2312 BB Leiden, Nederland;

Laatste wijzigdatum: 17 oktober 2022

Team Bliss is gerechtigd de Privacy verklaring aan te passen. De laatste wijzigdatum staat vermeld aan de bovenzijde van deze pagina. Indien de Privacy verklaring significant is gewijzigd, wordt u hierover op deze plaats of via onze home page geïnformeerd.  

Team Bliss

De mens staat centraal in onze bedrijfsactiviteiten. Onze werknemers, onze klanten, en de klanten van onze klanten zijn belangrijk voor ons. In het verlengde hiervan dragen we ook zorg voor de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Gegevensbescherming is een essentieel aandachtsgebied bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. De bescherming van individuele rechten en compliance met de privacywetgeving maken hier integraal deel van uit.

Kennis over de eisen waaraan gegevensbescherming dient te voldoen en compliance met wet- en regelgeving biedt in toenemende mate een competitief voordeel en onderscheid ons in de markt.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien de legitieme grondslag voor de verwerking is vastgesteld. Principes ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, zoals data minimalisatie en transparantie, zijn belangrijke doelstellingen voor onze data verwerkingen. De vereiste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens sluiten aan bij de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy wetgeving en het belang van betrokkenen vereisen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is geborgd.  De IT systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt (zoals onze Website, human resource systemen, CRM systemen) hebben een passend niveau voor de beveiliging van de vertrouwelijkheid.

Onze werknemers en het management zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunen het privacy beleid naar beste weten en kunnen.

Waarop is deze Privacy verklaring van toepassing?

De Privacy verklaring betreft de behandeling van tot een natuurlijk persoon herleidbare gegevens (“Persoonsgegevens” zoals gedefinieerd in de privacy wetgeving)  die wij verzamelen wanneer u onze Website of Services raadpleegt. We gebruiken deze Persoonsgegevens intern in relatie tot onze Website en Services  met de volgende doelen:

  • Personaliseren (bijvoorbeeld het begrijpen van uw behoeften en voorkeuren), leveren, onderhouden en verbeteren van onze Website of Services,
  • Het mogelijk maken om een persoonlijk account en profiel aan te maken,
  • Met u contact te leggen met betrekking tot onze Website of Services,
  • Reageren op vragen en uitvoering kunnen geven op verzoeken betreffende onze diensten, producten, in het kader van events of in verband met de acquisitie van medewerkers,
  • Kunnen voldoen aan wet- en regelgeving,
  • Het op uw verzoek toesturen van informatie betreffende Team Bliss, haar producten en diensten en nieuwsberichten,
  • Analyseren van het gebruik van de Website en Services, en
  • Andere doelen, indien u daarvoor expliciet uw toestemming heeft gegeven.

Door het vrijwillig verstrekken van uw Persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens  in overeenstemming met voorliggende Privacy verklaring.

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt via de Website van team Bliss, worden deze gegevens niet doorgegeven aan een ander bedrijf, tenzij daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat of u hiervoor toestemming heeft gegeven.

In bepaalde situaties kan Team Bliss de Persoonsgegevens aan een business partner verstrekken. Dit vindt alleen plaats aan een business partner die in opdracht van en namens Team Bliss diensten levert en onder de voorwaarde dat de business partner deze Persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt.

In zeldzame situaties, zoals in een rechtszaak of gerechtelijk bevel, kan het voorkomen dat de Team Bliss verplicht wordt bepaalde informatie aan een autoriteit te verstrekken. In dat geval zal Team Bliss voorafgaand aan de verstrekking verifiëren of de betreffende autoriteit hiertoe een legitieme grondslag heeft en alleen de gespecificeerde informatie verstrekken.

Welke Persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij ontvangen en verwerken de informatie die u ons verstrekt. Typisch voor deze zijn naam, titel, functie, e-mail adres, postadres, telefoon, mobile, fax en gegevens over uw bedrijf / organisatie.

Wanneer u onze Website bezoekt en op webpagina’s klikt, wordt geaggregeerde data verzameld over o.m. het pad dat door de website wordt gevolgd. Click streaming is een technologie voor de tracking van de website pagina’s die een gebruiker raadpleegt. Team Bliss verzamelt dit soort informatie van de bezoekers van de Website.

We hebben niet de intentie om Bijzondere Persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens betreffende ras, etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, strafblad) te verzamelen van bezoekers van onze Website. Indien deze situatie zich voordoet, zullen wij uw expliciete toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens.

Persoonsgegevens die via onze Website worden verzameld kunnen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of een andere locatie die valt onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Data retentie

Team Bliss beperkt het gebruik van Persoonsgegevens tot de doelen die in de voorliggende Privacy verklaring zijn genoemd en voor de doelen waarvoor u impliciet of expliciet toestemming heeft verleend. In overeenstemming met het geldende beleid worden Persoonsgegevens bewaard voor zolang dit nodig is voor het betreffende doel, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het langer bewaren van de gegevens of wanneer daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

De gegevens die u in het kader van een sollicitatie verstrekt worden uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien u als sollicitant een geïnformeerde toestemming voor langere bewaring heeft gegeven, blijven de gegevens maximaal 12 maanden bewaard.

Bescherming van Persoonsgegevens

Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen genomen om de Persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de data verwerking en de aard van de gegevens.

Ongeautoriseerde toegang of gebruik, IT storingen en andere factoren kunnen de beveiliging van persoonsgegevens compromitteren. In aanvulling op de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen, adviseren we onze gebruikers ook zelf veilig te handelen en de nodige security maatregelen in acht te nemen (bij voorbeeld veilig wachtwoord en Internet gebruik). Helaas kan er ondanks de beveiligingsmaatregelen geen 100% garantie worden gegeven  op de veiligheid van data tansmissie over het Internet. De consequentie hiervan is dat het aan ons verstrekken van uw Persoonsgegevens op uw eigen risico plaats vindt.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een website naar de browser van een gebruiker stuurt met de bedoeling dat deze lokaal op de gegevensdrager van een gebruiker wordt opgeslagen ten behoeve van data administratie. Het gebruik van cookies is een industrie standard die door het merendeel van websites wordt gebruikt. Cookies maken het mogelijk de inhoud van website informatie aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en om te registreren welke informatie op een website door  gebruikers wordt geraadpleegd. Wij zullen cookies nooit gebruiken om informatie van de gegevensdrager te verzamelen die niet door de cookie daar is geplaatst.

De meeste browsers staan standaard geconfigureerd op het accepteren van cookies. U kunt deze instelling in uw browser naar uw voorkeur aanpassen. Echter, hierdoor is het mogelijk dat de functionaliteit van onze website niet meer volledig wordt ondersteund.

De website gebruikt de volgende cookies:

CookiePurposeTypeLifetime
_gaGoogle Analytics; contains a visitor’s unique and random ID numberPerformance2 jaar
_gidGoogle Analytics; stores and updates a unique value for each page visitedPerformance24 uur
Visitor_idThe visitor cookie stores a value which is the unique ID for the visitorPerformance10 jaar
JobotiVirtual HR assistant: stores whether assistance is wantedFunctional2 jaar
FacebookCan be used to share information from our website through social media.Functional -Social24 uur

Contact en keuzen betreffende de omgang met persoonsgegevens

Als u niet langer elektronische communicatie van ons wilt ontvangen, dan kunt u zich laten uitschrijven. U kunt dit doen via de link die hiervoor in elk bericht is opgenomen of door een bericht met uw wensen te sturen naar het volgende e-mail adres: samengroeien@teambliss.nl.

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens die we via onze websites hebben verzameld, dan kunt u uw vraag sturen naar samengroeien@teambliss.nl.

Voor de opvolging van dergelijke verzoeken brengt Team Bliss geen kosten in rekening, tenzij er aanvullende wensen zijn, b.v. over de aanlevering van een kopie, of een dergelijk verzoek vaker dan eens per jaar wordt gedaan.

Team Bliss zal, voorafgaand aan de behandeling van uw verzoek, u informeren over eventuele kosten. Voorafgaand aan het verstrekken van de gevraagde informatie kunt u gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt.

Team Bliss bewaakt de compliance met het privacy beleid en heeft procedures ingericht voor de omgang met privacy verzoeken en klachten. Over privacy gerelateerde zaken kunt u een e-mail sturen ter attentie van de Privacy Officer van Team Bliss.

Wij reageren op alle vragen, verzoeken en/of klachten met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens. Elke klacht wordt bevestigd, geregistreerd en geanalyseerd en het resultaat wordt gedeeld met de indiener van de klacht.  Als een klacht terecht is zullen passende maatregelen worden genomen, inclusief, indien van toepassing, het aanpassen van het privacy beleid en/of procedures.

Wanneer u een klacht heeft over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u uw bericht sturen naar samengroeien@teambliss.nl.De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl